Forside

Pressemeddelelse
Nu har begge de to nuværende danske shireforeninger afholdt ekstraordinære generalforsamlinger hvor der var bred opbakning til at nedlægge begge foreninger for at danne en ny fælles shireforening for alle i Danmark.
De to bestyrelser har nu snakket sammen, undersøgt diverse muligheder og er kommet frem til at risikoen ved at nedlægge og danne en ny forening er for stor.
Landsudvalget for heste ikke vil anerkende en ny Shire forening, hvis den ikke kan leve op til kravet om 25 fødte føl om året. Hvis en ny forening ikke er registreret under Landsudvalget for heste, vil det ikke være muligt at deltage på dyrskuer. På grund af dette, er begge bestyrelser blevet enige om, at omdanne Foreningen for shireavl Danmark til en forening der kan rumme alle i Danmark, som har interesse for Shireheste.
Fredag d. 24. november afholdes der ekstraordinær generalforsamling i Foreningen for shireavl Danmark, hvor hele bestyrelsen trækker sig og der vil være valg til en ny bestyrelse. Samtidig vil der være afstemning om et sæt nye vedtægter som er udarbejdet i samarbejde mellem de to nuværende shireforeninger.
Personer som nu kun er medlem af Shire Horse Society DK er nødt til at betale kontingent til Foreningen for shireavl Danmark for at kunne stemme på generalforsamlingen, og være med til at præge fremtiden for shireheste i Danmark. Det er selvfølgelig uheldigt at skulle betale kontingent to steder i 2017, men det er desværre nødvendigt denne ene gang. Det vil være muligt at betale kontingent på dagen så husk at medbringe penge 250/400 kr.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling fredag d. 24. november kl. 19.00 hos Tine Kristensen, Andebølleskovvej 10, 5492 Vissenbjerg. Tilmelding senest 17. november til Winnie på 23817670.
Begge bestyrelser håber at se rigtig mange shirefolk fra begge foreninger og forhåbentlig også mange af Jer som ikke er medlem af en forening i dag. Det er nu I skal komme og være med til at præge fremtiden for shireheste i Danmark.
Der skal stemmes om vedlagte vedtægtsændringer på generalforsamlingen.

Vedtægter for FORENINGEN FOR SHIREAVL DANMARK
Redigeret 26-10-2017

Kapitel 1. Almindelige bestemmelser
1. Foreningens navn er FORENINGEN FOR SHIREAVL DANMARK
2. Foreningens mål er at fremme avl af Shirehesten i Danmark. Endvidere skal interessen for brug af Shirehesten til køre- og ride formål fremmes.
3. Foreningen skal til enhver tid følge Shire Horse Society Englands fastsatte avlsmål, anvisninger og stambogsføring. Foreningen skal også være registreret under Landskontoret for heste.
4. Alle heste der udstilles eller bedømmes på dansk grund er ligeværdige hvis de har et pas med shireafstamning, uanset hvilken forening der har udstedt passet før 31-12-2017. (Der kan dog forekomme titler og trofæer som kun kan tildeles shireheste som efterlever krav fastsat af Shire horse society England)
5. Til dyrskuer skal der bæres hvid overdel og sorte eller hvide bukser. Der må bruges logo fra de 2 tidligere foreninger til og med 2020. Til show er der valgfri påklædning.
6. 31-12-2017 er sidste dato hvor der kan udstedes pas med afstamning fra SEGES til danske shireheste. Fra 01-01-2018 er det Shire Horse Society England der udsteder alle pas. Pas udstedet andre steder efter denne dato anses ikke som et pas med afstamning og bestyrelsen bestemmer om de kan deltage ved årets Shire Show.

Kapitel 2. Driften
1. Bestyrelsen fastsætter regler for avlen i samarbejde med Shire Horse Society England.
2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der vælges til en 2 årig valgperiode på den ordinære generalforsamling - dog således at der skiftevis er henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
3. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og antager selv sin sekretær. Formand, næstformand og kassere, disse tre danner forretningsudvalget. Bestyrelsen leder foreningens forretningsanliggender og er ansvarlig for foreningens pengemidler, dog undtagen i tilfælde af bankkrak.
4. Bestyrelsen udgør foreningens avlsudvalg, der godkender dommer og kåringspladser

Kapitel 3. Medlemskab
1. Som medlem kan optages alle Shire heste-interesserede personer.
2. Der kan tegnes 3 typer medlemskab: Passivt medlemskab ingen stemmeret. Enkelt medlemskab 1 stemme. Familie medlemskab 2 stemmer.
3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som ikke efterlever foreningens vedtægter.
Eksklusionen kan ankes af den ekskluderede til den næstkommende generalforsamling, den ekskluderede skal opnå 1/3 del af de fremmødte stemmer for at omstøde bestyrelsens beslutning.
Anken skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
4. Hvis et medlem ønsker at forlade foreningen kan denne ikke gøre krav på foreningens eventuelle formue.
4. Det er kun personer der har betalt kontingent inden generalforsamlingen der kan opnå stemmeret. Generalforsamlingen er åben for alle, også personer som ikke har betalt kontingent. Medlemmerne kan dog bede en person som ikke har betalt kontingent om at forlade generalforsamlingen hvis der er flertal for det.
5. Der må ikke ske forskelsbehandling af medlemmer og opdrættere jf. Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 442 af 28. maj 1996.

Kapitel 4. Generalsamling
1. Ordinær generalforsamling afholdes altid sidste lørdag i februar.
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og elektronisk offentliggørelse anses som være gyldig.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Generalforsamlingens dagsorden:
a) Valg af dirigent og 2 stemmetællere
b) Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c) Regnskab.
d) Fastsættelse af kontingent.
e) Arbejdsplan for det kommende år.
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
g) Valg af revisor.
h) Indkomne forslag.
i) Eventuelt.
3. Afstemning sker ved personligt fremmøde og foregår altid skriftligt. Fuldmagt anses ikke som personligt fremmøde.
4. Stemmeret på generalforsamlingen gælder kun medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingens start.
5. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal.
6. Foreningen er forpligtet til at føre protokol over såvel generalforsamlingen som bestyrelsesmøder.

Kapitel 5. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2o januar. De kan vedtages ved stemmeflertal på 2/3 af afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Kapitel 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på forlangende af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 del af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af emne.

Kapitel 7. Opløsning af foreningen
I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens eventuelle formue efter generalforsamlingens beslutning.

Kapitel 8. Hingstekåring
Hingste kan kåres hvis de opfylder kriterierne som er fastsat af Shire horse society England.
De kan kåres i det år hvor de fylder 2 år og kan blive livstidsgodkendt i deres 5 leveår og frem. Hingste som er fyldt 5 år og ikke livstidsgodkendt har ikke længere bedækningstilladelse.
Hingstene kåres af en person udvalgt af Shire horse society England sammen med en person udvalgt af Dansk Shire Forening.
Hingstene skal gennemgå dyrelægekontrol efter regler vedtaget af Shire Horse Society England..
Personen der er udvalgt af Dansk Shire Forening laver en komplet beskrivelse af hesten og giver den point jævnfør den danske 10 points skala. Pointene er vejledende og kan ikke bruges til at afgøre hingstens avlsgodkendelse.

Kapitel 9. Hoppekåring
Hopper kan kåres af en person udvalgt af Dansk Shire Forening.
Der laves en komplet beskrivelse af hesten og der gives point jævnfør den danske 10 points skala.
Kåring er ikke et krav for at hesten må udstilles eller bruges i avlen.

Kapitel 10. Dansk National Shire Show
Foreningen skal forsøge at afholde et årligt Shire show hvor Shire heste bliver bedømt i køns- og aldersopdelte klasser.

 

 

 

Danish Shire Horse Show 2017

Resultater fra årets Danish National Shire Horse Show kan nu findes under Show og resultater 2017