Bestyrelsen

Foreningen

 

Shire Horse Society Danmark er en forening direkte under Shire Horse Society England, og følger derfor de Engelske regler og normer for at fremme avlen af shire hesten.

Foreningen blev Grundlagt i 2001, af Kate og Per Albiniussen som har avlet shire heste siden 1994. Shire Horse Society startede med at være 10 medlemmer i 2001 ved den første generalforsamling.

 OBS!

Foreningen kan være behjælpelig med problemer, der kan opstå ved køb & salg af heste med Shire Horse Society stambog.

Foreningen kan hjælpe dig med at finde en shire, både ride, køre og avlsheste.

Foreningen kan hjælpe dig med råd og vejledning ved import af shire.

Foreningen kan rådgive dig hvis du ønsker at avle, med ikke rigtig ved hvordan du kommer igang.

Foreningen kan rådgive dig ved valg af hingst til din hoppe.

Så tøv ikke med at kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning, vi er mange der står klar til at hjælpe dig.

Kontingent og medlemskab

 

Kontingent for 2017

Enkelt medlemskab 250 kr. Famillie medlemskab 400 kr

Betaling til følgende konto: Husk at angive kontaktoplysninger

Reg. nr. 2300

Konto nr. 6890378038

Mobilpay: 61725924

 

Bestyrelsen

Sambogsfører

Henning Bertelsen tlf. 26806051 mail til farmerbertel@gmail.com

 

Formand

Henning Bertelsen tlf. 26806051 og farmerbertel@gmail.com

 

Næstformand

Louise Grundsøe Helstrup tlf. 31500480 og  LCHelstrup@Gmail.com

 

Kassere

Henrik Albinussen  tlf. 61710351 og henrik1alb@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlemmer

Ayoe Hansen

Britt Bendixen

 

Supplanter

1 supplant

Thea Hald

2 supplant

Sverre Hansen

 

Webmaster

Henriette Lønborg Hansen mail til webmaster@shirehorsesociety.dk

Vedtægter

Kapitel1. Almindelige bestemmelser

1.  Foreningens navn er Shire Horse Society Danmark. Foreningens hjemsted er formanden adresse.

2.  Foreningens mål er at virke for ren avl af Shirehesten i Danmark. Endvidere skal interessen for brug af Shirehesten til køre- og ride formål fremmes.

3.  Foreningen skal til enhver tid følge Shire Horse Society Englands fastsatte avlsmål og anvisninger.

Kapitel 2. Driften

1.  Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær to bestyrelses-medlemmer.

2.  Bestyrelsen fastsætter regler for avlen i samarbejde med Shire Horse Society England.

3.  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling - dog således at der skiftevis er henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Formand og kassér vælges på generalforsamlingen, men er ikke på valg samme år.

4.  Man vælges for en periode på 2 år af gangen.

5. Regnskabsåret er kalenderåret.

Kapitel 3. Aktiviteter

1.  Bestyrelsen udsender aktivitetsplan hver år.

Kapitel 4. Medlemskab

1.  Som medlem kan optages alle Shire heste-interesserede personer. Medlemmer kan optages til enhver tid, men udmeldelse skal ske skriftligt til formanden inden 1. januar.

2.  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens interesser. 

Eksklusionen kan ankes af den ekskluderede til den næstkommende generalforsamling, hvilken den ekskluderede skal opnå 2/3 del af de fremmødte stemmer for at omstøde bestyrelsens beslutning.

Anken skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

3.  Er kontingent ikke betalt inden 1. februar eller til fremmødet på generalforsamlingen, udelukkes medlemmet af foreningen og kan kun optages igen ved at indbetale evt. restance.

4.  Der kan ikke ske forskelsbehandling af opdrætter jf. Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 442 af 28. maj 1996.

Kapitel 5. Show regler/deltagels

A og B hopper kan ikke udstilles med hovedstambogshopper. Skal have deres egen klasse (engelske regler).

A og B hopper kan ikke blive champions (engelske regler).

I konkurrencen om Bedste Danskavlet Shire hest, anses en hest for at være Danskavlet, når moderen til hesten har stået i DK i mindst 14 måneder op til folingen. Et føl, som er importeret til DK i mors mave, kan altså ikke vinde titlen Bedste Danskavlet Shire.

Fremvisning af hingste:

  • Hingste skal fremvises i hingste bid (stangbid), samt hingstekæde.

 

Påklædning ved show:

  • Hvidt tøj – Man skal bære hvide bukser og hvid bluse ved fremvisning, det er dog tilladt at have en vest på med eget logo.

 Kapitel 6. Generalsamling

1.  Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. marts.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 10 dages varsel.

 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2.  Generalforsamlingens dagsorden:

a)  Valg af dirigent.

b)  Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

c)  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

d)  Fastsættelse af kontingent.

e)  Arbejdsplan for det kommende år.

f)  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

g)  Valg af bilagskontrollant og bilags kontrolsuppleant.

h)   Indkomne forslag.

i)  Eventuelt.

3. Afstemning sker ved personligt fremmøde og foregår ved håndsoprækning, med mindre et af de fremmødte medlemmer ønsker den skriftligt.

Valg til bestyrelse foregår dog altid skriftligt.

Stemmeret på generalforsamlingen gælder kun medlemmer, der har betalt kontingent for det nye år.

4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal.

5.  Udover ordinær generalforsamling er foreningen forpligtet til at afholde mindst 1 medlemsmøde årligt.

6.  Foreningen er forpligtet til at føre protokol over såvel generalforsamlingen som bestyrelsesmøder.

7.  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar.

Kapitel 7. Ekstraordinær generalforsamling

1.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på forlangende af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 del af

 medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af emne.

Kapitel 8. Opløsning af foreningen

  1. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens eventuelle formue efter generalforsamlingens beslutning.